Hỗ trợ kỹ thuật
0916930381 - 0438829666

Kỹ thuật
0438829666 - 0938116381

Kinh doanh
0438829666 - 0916930381
Giỏ hàng
0 : Sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bản đồ

Dịch vụ sửa chữa >> Chi tiết tin tức

Cách sử dụng máy fax panasonic 983 và 987

Cách sử dụng máy fax panasonic kx - ft983 và kx - ft987

GIẤY NHIỆT PANASONIC HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN 

KHUYẾN CÁO  :   Để máy fax hoạt động ổn ‑định , tránh trường hợp  “KẸT GIẤY”  và hư 
“ĐẦU IN”, công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng như sau : 
* Máy fax không nên đặt trong môi trường bụi và ẩm ướt 
*  Nguồn điện phải ổn định 
* Giấy dùng để copy hay gửi fax phải sạch ,không dùng giấy đã qua sử dụng hoặc giấy đã 
tẩy xoá 
Độ ẩm cho phép: 20% ­ 80 % RH 
* Tốc độ truyền 15s/trang 
* Bộ nhớ lưu: 28 trang khi hết giấy. 
II.  CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, THÁNG, GIỜ, PHÚT 
­  Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Setup”. 
­  Nhấn phím Navigator4 cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Set Date & Time”. 
­  Nhấn phím “Set” để cài đặt tháng/ngày/năm.
·  Nhập ngày (2 số có giá trị từ 01 – 31).
·  Nhập tháng (2 số có giá trị từ 01 – 12).
·  Nhập năm (2 số cuối năm). 
­  Nhập giờ, phút vào, rồi nhấn phím * để chọn AM (cho buổi sáng) hoặc PM (cho buổi 
chiều). 
­  Nhấn phím “Set” để lưu phần cài đặt. 
­  Nhấn phím “Menu” để kết thúc chương trình. 
­  Trong lúc lập trình, nếu làm sai các bước trên, nhấn phím “Stop” để làm lại. 
III.  CÁCH CÀI ĐẶT TÊN CÔNG TY 
­  Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Setup”. 
­  Nhấn phím Navigator4 cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Your Logo”. 
­  Nhấn phím “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Logo = “. 
­  Nhập  tên công ty bằng các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số. 
­  Nhấn phím “Set” 
­  Nhấn phím “Menu” để kết thúc chương trình. 
IV.  CÁCH CÀI ĐẶT SỐ FAX CỦA CÔNG TY 
­  Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”. 
­  Nhấn phím Navigator 4 cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Your Fax No”. 
­  Nhấn phím “Set”, màn hình xuất hiện chữ “No. = “. 
­  Nhập số fax của công ty cần lưu vào. 
­  Nhấn phím “Set”. 
­  Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình. 
V.  LƯU TÊN & SỐ FAX VÀO DANH BẠ  (100 SỐ) 
a)  Lưu vào bộ nhớ nhanh (10 items) 
­ Nhấn phím “Menu” đến khi màn hình hiện chữ “Phonebook set”. Nhấn phím “* 
 Nhấn một phím nhớ. Nếu chọn vị trí nhớ từ 6 đến 10 thì phải nhấn phím “Lower” trước 
khi nhấn phím nhớ 
­ Nhập tên công ty bằng các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số. 
­ Nhấn phím “Set”. Nhập số Fax của công ty cần lưu vào. 
­  Nhấn phím “Set”. Nhấn phím “Menu “ để thoát. 
b)  Lưu vào bộ nhớ thường. 
­  Nhấn phím “Menu” cho đến khi màn hình hiện chữ “Phonebook set”. 
­  Nhấn phím “*” 
­  Nhấn phím “ÿ”, màn hình hiện “Name= ”. 
­  Nhập tên công ty bằng các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số (tối 
đa 16 ký tự). 
­  Nhấn phím “Set”, màn hình xuất hiện chữ “No. =   ”. 
­  Nhập số Fax của công ty cần lưu vào. 
­  Nhấn phím “Set” để lưu. 
­  Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình. 
VI.  CÁCH SỬA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐàLƯU TRONG BỘ NHỚ 
­  Nhấn phím Navigator 4, màn hình xuất hiển chữ “Directory  ± “. 
­  Nhấn phím “ + ” hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên công ty mà bạn cần chỉnh 
sửa. 
­  Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “Edit = * Delete = #”. 
­  Nhấn phím * để chọn “Edit” sửa lại tên công ty đã lưu, bằng cách nhấn các phím số với các 
ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số.
·  Đi tới ký tự kế tiếp, nhấn phím Navigator 4
·  Đi lùi lại ký tự đã ghi, nhấn phím Navgivator 3
·  Để xóa từng ký tự một, nhấn phím “Stop”. 
­  Nhấn phím “Set” để lưu lại số Fax của công ty cần chỉnh sửa. 
VII.  CÁCH XÓA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐàLƯU TRONG BỘ NHỚ 
­  Nhấn phím Navigator 4, màn hình xuất hiện chữ “Directory  ±“. 
­  Nhấn phím “ + ” hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên công ty mà bạn cần xóa 
­  Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “Edit=*  Delete=# ”. 
­  Nhấn phím # để chọn “Delete”, màn hình xuất chữ “Delete OK ?  Yes:Set/No:Stop”. 
­  Nhấn phím “Set”, số Fax của công ty cần xoá đã thực hiện xong. 
VIII.  CÁCH GỞI FAX ĐI TỪ BỘ NHỚ 
­  Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất 
hiện chữ “ Standard [±] “. 
­  Nhấn phím Navigator 4, màn hình xuất hiện chữ “Directory   ± “. Nhấn phím  “ +  “ 
hoặc  “– “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên của Công ty mà bạn cần gọi hoặc gởi Fax. 
­  Hoặc nhấn phím nhớ nhanh (nếu vị trí nhớ nhanh từ 1­5)và nếu vị trí nhớ nhanh từ 6­10 
thì ta nhấn phím “Lower” trước khi nhấn phím nhớ nhanh. 
­  Nhấn phím “Fax/Start” tài liệu cần gởi sẽ tự động gởi đi hay nhấc tay nghe lên cho đến 
khi nghe được tính hiệu fax thì nhấn phím “ Fax/ Start” để gửi đi. 
IX. CÁCH GỞI FAX CÙNG MỘT NỘI DUNG ĐI ĐẾN NHIỀU ĐỊA CHỈ (tối đa 20 địa chỉ) 
­ Nhấn phím “Menu” cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Broadcast set”. 
­ Nhấn phím “#” 
­ Nhấn phím nhớ , nếu phím nhớ từ 6­10 thì nhấn phím “ Lower” trước khi nhấn phím nhớ. 
­ Hay Nhấn phím “ + “ hoặc “ – “ để chọn số fax trong danh bạ cần gửi, nhấn phím “Set” 
­  Nhấn phím “Set” để lưu các địa chỉ đã chọn.KXFT983CX  ­ 3/5 
Để chọn thêm số fax cần gửi vào bộ nhớ Broadcast. 
­  Nhấn phím “4”. 
­  Nhấn phím “+” hay “‑“ cho đến khi màn hình hiện “Broadcast” 
­  Nhấn “Menu” 
­  Nhấn phím “ * “ 
­  Nhấn phím “+” hay “ – “ để chọn thêm số fax cần gửi. 
­  Nhấn phím “Set” 
­  Sau đó nhấn phím “Stop” để kết thúc. 
Cách xóa số fax trong bộ  nhớ Broadcast. 
­  Nhấn phím “4” 
­  Nhấn phím “+’ hay “ – “ đến khi màn hình hiện “Broadcast” 
­  Nhấn phím “Menu” 
­  Nhấn phím “#” 
­  Nhấn phím “+” hay “ – “ để chọn số fax cần xóa. 
­  Để xóa nhấn phím “Stop” 
­  Sau đó nhấn phím “Set” 
­  Tiếp đến nhấn “Set” để xóa số fax khác. 
­  Nhấn phím “Stop’ để kết thúc. 
X.  CÁCH GỞI FAX ĐẾN NHIỀU ĐỊA CHỈ 
­  Đặt tài liệu cần gửi đi cho đến khi nghe tiếng beep, màn hình hiện “ Standard” 
­  Nhấn phím “ Broadcast” tài liệu sẽ tự động feed. 
Lưu ý: máy sẽ tự động quay lại số fax không gửi được trong 5 lần. 
IX.  CÁCH CÀI ĐẶT CÁC CHẾ ĐỘ CỦA MÁY FAX 
a.  Cài đặt máy Fax ở chế độ điện thoại 
­ Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”. 
­ Khi có cuộc gọi đến, nhấc tay nghe lên hoặc nhấn phím “Monitor”, nếu có tín hiệu fax 
thì nhấn “Fax/Start” rồi đặt tay nghe xuống. 
­ Sau 10 hối chuông máy sẽ vào chế độ nhận fax. 
b.  Cài đặt máy Fax ở chế độ Fax Only 
­ Nhấn phím “ Menu # 77” màn hình hiện “Auto Answer” . 
­ Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn chế độ “Fax only ” 
­ Nhấn phím “ Set “ để lưu. 
­ Nhấn phím “ menu # 06 “màn hình xuất hiện chữ “Fax Ring Count”. 
­  Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax (tối đa 9 
hồi) 
­ Nhấn phím “Set” để lưu. 
­ Khi có cuộc gọi đến hay có tín hiệu fax thì sau số hồi chuông ma ta cài đặt máy sẽ tự 
chuyển sang tín hiệu fax. 
c.  Cài đặt máy Fax ở chế độ Tel /Fax 
­  Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Setup”. 
­  Nhấn # 77, màn hình xuất hiện chữ “Auto  Answer”. 
­  Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn chế độ “Tel/Fax”. 
­  Nhấn phím “Set” để lưu phần cài đặt. 
­  Nhấn “ Menu” “ #” 0 6, màn hình xuất hiện chữ “Fax Ring Count”. 
­  Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax (tối đa 9 
hồi). 
­  Nhấn phím “Set” để lưu cần cài đặt.KXFT983CX  ­ 4/5 
XI.  CÁCH COPY TÀI LIỆU 
­  Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống. 
­  Nhấn phím “Copy”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần. 
XII.  CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX 
­  Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”. 
­  Nhấn phím # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”. Nhấn phím “Set”. 
­  Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn “Error / On / OFF”.
·  Error: khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo.
·  ON: lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax.
·  OFF: không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi. 
XIII. XEM LẠI CÁC SỐ FAX ĐàGỞI ĐẾN (lưu được 30 số fax gọi đến gần nhất). 
Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện. 
­ Nhấn phím “CALLER ID”. 
­ Nhấn “+” để xem số fax gởi đến gần nhất. 
­ Nhấn “­” để xem số fax gởi đến cũ nhất. 
XIV. LƯU SỐ FAX HIỆN ĐẾN VÀO BỘ NHỚ
­ Nhấn phím “CALLER ID”. Dùng “+” hay “­“ để dò tìm số fax cần lưu. 
­ Nhấn phím “Menu”. 
­  Chọn vị trí nhớ:
· Đối với vị trí nhớ từ 1­5: ta nhấn vị trí nhớ, sau đó nhấn phím SET.
· Đối với vị trí nhớ từ  6­10: ta nhấn phím LOWER, vị trí nhớ, sau đó nhấn phím SET.
· Đối với bộ nhớ Navigator (bộ nhớ thường): nhấnÉ hayÑ. Nhấn SET. 
­ Nhấn phím “SET”. 
XV.  XÓA SỐ FAX HIỆN ĐẾN. 
1)  Xoá tất cả các số hiện đến 
­ Nhấn “Menu” đến khi màn hình hiện “Caller Set up”. 
­ Nhấn  3 lần SET. Nhấn STOP. 
2)  Xoá từng số fax hiện đến 
­ Nhấn Search. Dùng + hay – để tìm số fax hiện đến. 
­ Nhấn É. Nhấn phím “Set”. 
­ Nhấn phím “Stop”. 
XVI.  IN DANH SÁCH CUỘC GỌI ĐẾN 
­  Nhấn “Menu” cho đến khi àn hình hiện “Print Report” 
­  Nhấn phím É hayÑcho đến khi màn hình hiện “Caller ID list” 
­  Nhấn phím “Set” để  in. 
­  Nhấn “menu” để thoát khỏi chương trình


Nhận sửa máy fax panasonic 983 và 987 hãy liên hệ ngay với
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển DVN
điện thoại 0435544946 hoặc 0916930381

Quay lại
 
 
Các tin mới hơn
Cách kiểm tra laptop bị hỏng
reset may in epson voi phan mem SSC Service Utility
hướng dẫn lắp bộ tiếp mực máy in canon ip2770
Hướng dẫn reset canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460 bằng video
hướng dẫn Reset Chip epson t13 tx121 me320 me32 bang video
Cách sử dụng máy fax panasonic 802
 
Các tin đã đưa
12 lỗi bí ẩn trên máy tính và cách giải quyết
Hướng dẫn sửa chữa máy in 1210 bằng video
Hướng dẫn đổ mực máy in canon mf 4550d
Hướng dẫn đổ mực cartric may in canon 12A
Hướng dẫn đổ mực máy in canon, HP Q7553A | 53A | P2015 | M2727
Hướng dẫn đổ mực máy in HP Q6000 bằng hình ảnh
Máy in màu Canon i-SENSYS MF9170 và hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn điều chỉnh màu, khổ giấy cho máy in Brother HL-4050CDN laser color printer
hướng dẫn reset hộp mực máy in màu bằng hình ảnh
hướng dẫn đổ mực máy in brother Toner Cartridge Refill TN-2025 TN-2130 mipohk
 
Video
Get the Flash Player to see this player.
Tin mới
Thi công mạng lan | Thi công mạng nội bộ
Đổ mực máy in
Móng tay và các bệnh thường gặp thông qua biểu hiện móng tay
Lò vi sóng và cách sử dụng
Cách bẻ khóa wifi bằng điện thoại di động iphone
Hướng dẫn sử dụng máy giặt bằng video
Điều hòa và hướng dẫn sử dụng điều hòa
Hướng dẫn thay đổi tên computer máy tính triệt để nhất
hướng dẫn kết nối wifi
Cài đặt Modem TP-Link, bật Wifi và đặt pass wifi
download reset may in cac loại ở đây
hướng dẫn sử dụng smart TV với skype camera
Công nghệ và tính năng của iphone 5
Dùng iphone điều khiển tivi, đầu đĩa, đầu DVD
iphone điều khiển máy tính
Hướng dẫn sử dụng smartphone điều khiển tivi thông qua wifi
Dùng iphone điều khiển tivi samsung
Chữa sỏi thận, gan bằng cách thanh lọc cơ thể đào thải qua đường tiêu hóa
Cách chữa lãnh cảm ở phụ nữ
Chữa ung thư bằng phương pháp ăn uống đúng cách
Cách kiểm tra laptop bị hỏng
xóa pass win 7 khi quên mật khẩu
Hình ảnh

Đào tạo lập trình

Điểm quá trình sinh viên DHTL
Lập trình tổng đài Kx - tes 824 Kx - teb 308
Lập trình tổng đài Kx - tes 824 Kx - teb 308 phần 2
Lập trình tổng đài phần 3

Dịch vụ sửa chữa

Cách kiểm tra laptop bị hỏng
reset may in epson voi phan mem SSC Service Utility
hướng dẫn lắp bộ tiếp mực máy in canon ip2770
Hướng dẫn reset canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460 bằng video

Tín tức

Cách Cài Windows 7 với chế độ Boot từ USB cho những máy không ghi đĩa, không đĩa DVD
Xem Password ẩn một cách đơn giản nhất
Tạo Bootable USB Cài Windows 7 bằng UltraISO
Bằng sáng chế được cấp cho phương pháp xác định giá trị tự động trang web
Copyright © 2017 : Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển DVN

#Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển DVN
MST 0105852160 được cấp ngày 11/04/2012 do sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp
Giám đốc Đỗ Văn Nhã - email:  dvnha1981@gmail.com

Trụ sở: 303E Khu đô thị Vinaconex2 - Ngõ 67 Phùng Khoang - Trung Văn -Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Văn phòng: 106H Khu đô thị Vinaconex2 - Ngõ 67 Phùng Khoang - Trung Văn -Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Cửa Hàng : 74 Đường Lương Thế Vinh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại Cố định:   04 38829666
          Điện Thoại Di Động:  0916930381 Mr Nhã

Chính sách và quy định chung

 
Tags: nhà thông minh | thiết bị nhà thông minh | nha thong minh | thiet bi nha thong minh | chuong hinh | camera | hang rao chong chom | hàng rào điện tử | vân tay | vân tay điện tử | kiểm soát ra vào | USB | Máy in | Máy Fax | Máy Scaner | Máyquét | Bộlưuđiện | UPS | Tổng đài | Điện thoại để bàn | Bàn lập trình | Máy huỷ tài liệu | Máy chấm công | Máy Photocopy | Máy chiếu | Bút trình chiếu | Media Pointer | Màn chiếu | Bàn ký điện tử | Gpen | Máy đóng gáy xoắn | Bộ xạc pin - Pin các loại | Máy quét mã vạch | Máy in hóa đơn siêu thị | Power Supply | Nguồn máy tính|Monitor | Màn hình | Mouse | Chuột máy tính | Keyboard | Bàn phím | Sound Card | Card âm thanh | Speak | Loa | IP | Camera | Headphone | Tai nghe | Webcam | camera | quan sát | máy tính đồng bộ | máy tính xách tay | linh kiện laptop | thiết bị mạng | Modem | ADSL | Access point wireless | Bộ phát sóng | Access point wireless | Bộ thu sóng | Modem ADSL không dây | Switching | Hub | Printer Server | In qua mạng | Network card | card mạng | ổ di động | HDD | máy ghi âm | máy nghe nhạc | MP3 | MP4 | bộ tiếp mực | mực in laser | mực màu | mực nước | mực đổ | kim từ điển | tân từ điển | thẻ nhớ | Đầu đọc thẻ | phần mềm máy tinh | thiết kế nội thất | thiết kế nhà thông minh | nội thất thông minh | nội thất | thiết kế kiến trúc |